لیست قیمت

تمامی قیمتها به تومان می باشد

آنجل

کلاسیک1

کلاسیک2

کمد 1،220،000 کمد 1،170،000 کمد 1،250،000
ویترین 825،000 ویترین 820،000 ویترین 970،000
دراورآینه 1،110،000 دراورآینه 1،035،000 پاتختی 280،000
تخت نوزادی 1،335،000 تخت نوزادی 1،055،000 تخت نوزادی 1،055،000
تخت نوجوان 1،175،000 تخت نوجوان 850،000 تخت نوجوان 1،190،000
تخت جوان 1،190،000 تخت جوان 865،000 تخت جوان 1،200،000
تخت 2منظوره 1،620،000 تخت 2منظوره 1،445،000 تخت 2منظوره 1،465،000
تخت نوزادی کاناپه 1،325،000 تلفیقی 1،275،000 تلفیقی 1،360،000
پاتختی 370،000 میزتحریر 1،215،000 میزتحریر 1،215،000
    میز آرایشی کنسولی 1،400،000 میزآرایشی کنسولی 1،400،000

ویکتوریا

قلب

رز

کمد 1،340،000 کمد 1،195،000 کمد 1،150،000
ویترین80 1،080،000 ویترین 1،195،000 ویترین80 1،060،000
دراورآینه 1،070،000 دراور 790،000 تلفیقی 1،255،000
تخت نوزادی 1،260،000 تخت نوزادی 1،095،000 میزآرایش 1،175،000
تخت نوجوان 1،010،000 تخت نوجوان  675،000 تخت نوجوان بدون کشو 865،000
تخت جوان 1،025،000 تخت جوان 690،000 تخت جوان 880،000
تخت 2منظوره 1،650،000 تخت 2منظوره 1،445،000 تخت 2منظوره 1،445،000
میزتحریر 930،000 دراورآینه 910،000 ویترین50 830،000
شلف دیواری 240،000 میزآرایش 1،030،000 تخت نوزادی 1،150،000
تلفیقی 1،390،000 صندلی 155،000 شلف دیواری 190،000
ویترین50 860،000 کتابخانه 720،000 میزتحریر 930،000
پاتختی 285،000 میزتحریر 1،540،000 پاتختی 285،000
میز آرایش  1،150،000 پاتختی 340،000 دراور 755،000
تخت مینی 595،000 تلفیقی 1،315،000 --------- ---------

آیلین

پارادایس

ورونیکا

کمد 1،170،000 کمد 1،260،000 کمد 1،120،000
ویترین 820،000 ویترین 830،000 ویترین 900،000
دراورآینه 1،030،000 دراور 750،000 کتابخانه 750،000
تخت نوزادی 1،050،000 پاتختی 285،000 تخت نوزادی 1،200،000
تخت نوجوان 850،000 تخت نوجوان 1،190،000 تخت نوجوان 920،000
تخت جوان 865،000 تخت جوان 1،200،000 تخت جوان 930،000
تخت 2منظوره 1،445،000 تخت نوزادی کاناپه 1،320،000 تخت 2منظوره 1،520،000
تلفیقی 1،280،000 تلفیقی 1،550،000 تخت2منظوره کاناپه 2،195،000
------------ --------- میزتحریر 1،215،000 میزتحریر 1،215،000
--------- --------- میز آرایش 1،400،000 میزآرایش 1،310،000
کالسکه شلف دیواری 200،000 شلف دیواری 200،000
کمد 1،180،000 تخت نوجوان کاناپه 1،570،000 پاتختی 270،000
ویترین 820،000 تخت جوان کاناپه 1،580،000 دراور 825،000
تخت نوزادی 1،420،000 تخت 2منظوره کاناپه 2،090،000 تلفیقی 1،300،000
        تخت کاناپه 1،480،000

الینا

ویوا

یاسمین
کمد 1،235،000 کمد3درب 1،880،000 کمد 1،550،000
ویترین 1،175،000 ویترین 850،000 ویترین 1،070،000
دراورآینه 1،285،000 دراور 880،000 پاتختی 430،000
تخت نوزادی بدون پایه 1،330،000 تخت نوزادی 1،110،000 میزآرایش 1،590،000
تخت نوجوان 1،305،000 تخت نوجوان  905،000 تخت نوجوان 1،390،000
تخت جوان 1،315،000 تخت جوان 920،000 تخت جوان 1،405،000
تخت 2منظوره 1،930،000 تخت 2منظوره 1،485،000 تخت 2منظوره 2،080،000
تخت 2منظوره کاناپه 2،295،000 تلفیقی 1،290،000 لیلیوم
تخت نوزادی با پایه 1،620،000 کمد2درب 1،180،000 کمد 1،200،000
تلفیقی 1،345،000 شلف دیواری 230،000 ویترین 1،080،000
ویترین عرض60 945،000     تخت 2منظوره 1،525،000
پاتختی 285،000     پاتختی 325،000
میز آرایشی کنسولی 1،620،000     میزتحریر 1،120،000
تخت مینی 675،000     تخت نوجوان 1،080،000
میزتحریر 1،590،000     تخت جوان 1،095،000
شلف دیواری 215،000     دراورآینه 1،135،000
--------- ---------     تخت نوزادی 1،445،000
--------- ---------     تخت مینی 675،000

پانیذ

کارن

پاپیون
کمد 1،890،000 کمد 1،305،000 کمد 1،235،000
ویترین 1،215،000 ویترین 1،525،000 ویترین 945،000
میزتحریر 1،270،000 دراورآینه 1،160،000 پاتختی 350،000
تخت نوزادی 1،825،000 تخت نوزادی 1،255،000 میزآرایش 1،205،000
تخت نوجوان 1،485،000 تخت نوجوان  1،110،000 تخت نوجوان 1،305،000
تخت جوان 1،500،000 تخت جوان 1،135،000 تخت جوان 1،315،000
تخت 2منظوره 2،160،000 تخت 2منظوره 1،785،000 تخت 2منظوره 2،015،000
میز آرایشی 2،025،000 ویترین60 920،000 تخت نوزادی 1،650،000
پاتختی 405،000 پاتختی 400،000 دراورآینه 1،380،000
تلفیقی 2،000،000 میزتحریر 1،410،000 شلف دیواری 260،000
تخت120*2 1،830،000 آنتیک کتابخانه 1،055،000
    کمد 1،210،000 تخت مینی 675،000
    کتابخانه 830،000 میز تحریر 1،215،000
    پاتختی 310،000    
    میزتحریر 1،215،000    
    تخت نوجوان 990،000    
    تخت جوان 1،005،000    
    میز آرایش 1،470،000  

گل

کلبه

کیتی

کمد 1،135،000 کمد 1،135،000 کمد 1،135،000
ویترین 840،000 ویترین 750،000 ویترین 830،000
پاتختی 385،000 دراور 810،000 کتابخانه 965،000
تخت نوزادی 1،135،000 تخت 2منظوره 1،460،000 تلفیقی 1،210،000
تخت نوجوان 920،000 تخت نوجوان 920،000 تخت نوجوان 920،000
تخت جوان 930،000 تخت جوان 930،000 تخت جوان 930،000
تخت 2منظوره 1،485،000 تخت نوزادی  1،150،000 تخت 2منظوره 1،485،000
تلفیقی 1،200،000 تلفیقی 1،200،000 قاب آینه 215،000
میزتحریر 1،110،000 آینه 160،000 میزتحریر 1،120،000
تخت مهمان 1،740،000 تخت مینی 675،000 تخت مینی 675،000
میز آرایش 1،170،000 شلف دیواری 230،000 شلف دیواری 515،000
  پاتختی 325،000
دراور 840،000
------- ----------

تدی

لکسوز

رادین
کمد 1،155،000 کمد 1،135،000 کمد 1،310،000
دراور 880،000 کتابخانه 820،000 ویترین 960،000
دراورآینه 1،055،000 دراورآینه 1،215،000 پاتختی 380،000
تخت نوزادی 1،150،000 شلف دیواری 395،000 تخت نوزادی 1،135،000
تخت نوجوان 1،015،000 تخت 180  715،000 تخت نوجوان 920،000
تخت جوان 1،025،000 تخت 2متر 730،000 تخت جوان 930،000
تخت 2منظوره 1،690،000 تخت 2منظوره 1،520،000 تخت 2منظوره 1،485،000
کتابخانه 1،155،000 پاتختی 230،000 دراور 920،000
پاتختی 365،000 میزتحریر 765،000 شلف دیواری 475،000
رومینا کندو کتابخانه 1،060،000
کمد 1،475،000 تلفیقی 1،325،000 تخت مینی 675،000
پاتختی 340،000 کمد 1،215،000 میزتحریر 1،135،000
دراورآینه 1،420،000 ویترین 905،000 دنیز
تخت مینی 800،000 تخت 2منظوره 1،620،000 کمد 1،230،000
میزتحریر 1،235،000 تخت نوزادی 1،215،000 کتابخانه 920،000
شلف دیواری 265،000 تخت نوجوان 1،120،000 ویترین 860،000
ویترین 1،275،000 تخت جوان 1،150،000 تلفیقی 1،340،000
ویترین 60 1،035،000 میز آرایش 1،205،000 دراور 865،000
تلفیقی 1،555،000 تخت مینی 715،000 میزآرایش 1،390،000
تخت 2منظوره 2،230،000 دراور آینه 1،120،000 میزتحریر 1،200،000
تخت نوزادی 1،750،000 میزتحریر 1،255،000 پاتختی 345،000
تخت نوجوان 1،555،000 پاتختی 300،000 شلف دیواری 215،000
تخت جوان 1،580،000 تخت نوزادی 1،475،000
میزآرایش 1،535،000     تخت مینی 690،000
        تخت نوجوان 920،000
        تخت جوان 945،000
        تخت 2منظوره 1،785،000
الیزابت تاچ
کمد 1،635،000 کمد 1،405،000
ویترین 1،305،000 ویترین60 985،000
ویترین60 1،055،000 ویترین85 1،205،000
تلفیقی 1،690،000 تخت 2منظوره 1،970،000
تخت 2منظوره 2،230،000 دراور 940،000
تخت نوجوان 1،515،000 شلف دیواری 285،000
تخت جوان 1،540،000 پاتختی 385،000
تخت نوزادی 1،660،000 تخت مینی 755،000
تخت مینی 745،000 تخت نوجوان 1،295،000
میزآرایش 1،485،000 تخت جوان 1،325،000
میز تحریر 1،485،000    
شلف دیواری 245،000    
دراور 1،195،000    
پاتختی 385،000    

 

کلیه حقوق برای وب سایت بیبی شو محفوظ است. طراحی سایت و سئو توسط روبیک